Çamyuva Klima Servisi

Göynük Klima Servisi

Merkez Köyler Klima Servisi

Tekirova Klima Servisi

1 Yorum

  • పప్à°ªు à°—ాà°°ూ,à°®ీà°•ూ à°‰ంà°¦ా à°ˆ à°ªిà°š్à°šి? à°šెà°ª్à°ªాà°°ు à°•ాà°¦ేం? à°ˆ à°¸ాà°°ి à°¸్à°²ిà°ª్à°ªుà°² సర్à°µీà°¸్ à°²ో à°®ిà°®్మల్à°¨ీ à°šేà°°్à°šేà°¸్à°¤ా à°‰ంà°¡ంà°¡ి à°64&µ°#3135;à°š&#307à;à°¦్à°°ా,à°¨&#313°;à°•్à°•ూà°¡ా à°‰ంà°¦ా à°ˆ à°ªిà°š్à°šి? అసలు à°®ీà°•ు à°Ÿైà°®ెà°²ా à°¦ొà°°ుà°•ుà°¤ోందబ్à°¬ా?

Bir Cevap Yazın